Privacy Policy


RopaVet BV hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. RopaVet BV houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. U kunt gegevens op verschillende wijzen met ons delen, waaronder:
 1.  Via onze website / gekoppelde systemen:
  ropavet.com kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u (door middel van bezoek, contactformulier of registratie) gebruik maakt van de diensten die worden geboden en gegevens achterlaat (uw ip adres en bezoekgedrag). Deze gegevens worden gedeeld met Google Analytics.
 2. Op onze website maken wij gebruik van: Functionele Cookies, Analytische Cookies en Marketing Cookies. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen, de werking van de website te verbeteren.
 3. De meeste browsers (Google Chrome, Internet Explorer, Safari, Firefox) zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. U kunt uw browser instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies in onze website dan niet correct functioneren.
 4. Via e-mail
 5. Via telefonisch contact 
 6. Via het contact-formulier op de website 
 7. Via beurzen of evenementen Algemeen gesproken verwerken wij uw gegevens ten behoeve van:
  – Administratieve doeleinden
  – Communicatie over onze producten
Deze gegevens betreffen dan algemene gegevens om communicatie met u in stand te houden (NAW, telefoonnummer, geslacht, e-mail) en de noodzakelijke gegevens (eventueel van het bedrijf waarvoor u werkt) om de opdracht of communicatie-vraag te kunnen beantwoorden. Dit doen wij op basis van een inschrijving of een aantoonbaar verzoek van uw kant, of op basis van onze eigen commerciële belangen. Wij bewaren uw gegevens minstens zo lang als wettelijk vereist en omdat onze relaties aangeven te waarderen dat wij hun gegevens bewaren, tot het eerste verwijderverzoek. Als RopaVet BV zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document. Beveiliging Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
 1. Alle personen die namens RopaVet BV van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Met derde partijen (Verwerkers) hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten. Ook daarin is een geheimhouding plicht opgenomen.
 2. We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 3. Zo passen wij https: toe bij onze website en webapplicatie(s)
 4. Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 5. We evalueren regelmatig onze maatregelen;
 6. Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Rechten omtrent uw gegevens U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten verwijderen. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. Klachten Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. Vragen Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens: RopaVet BV Kleine Tocht 13 1507 CB Zaandam E-mail: info@ropavet.com Telefoon: 075-6144143